ارسال مرسولات طی حداقل 48 ساعت کاری انجام می گردد

در صورت که وزن مرسوله از 30 کیلوگرم پایین تر باشد از طریق پست و تی پاکس

و ارسال کالاهای بالای 30 کیلوگرم توسط باربری و اتوبوس انجام می گردد